FANDOM


Excavation a2 cm02

Wykopaliska archeologów.

Archeologia – jedna z dziedzin nauk, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

Archeologia obejmuję wytwory ręki ludzkiej , ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, jak też i szczątki samych ludzi oraz sposób ich pochówku. Dzięki archeologom, zwykli ludzie dowiadują się jak żyli w danym okresie społeczność ludzka. Odkrywają ich kulturę oraz potencjał ich cywilizacji oraz rozumowania świata czy też wierzenia w dane bóstwa.

Źródła archeologiczne można podzielić na:

  • nieruchome - archeologicznych źródeł nieruchomych należą np. pozostałości budowli, groby, starożytne drogi, świątynie czy ślady orki;
  • ruchome -  należą np. narzędzia krzemienne czy fragmenty naczyń glinianych.;
  • ruchome źródła archeologiczne występować mogą w powiązaniu ze źródłami nieruchomymi (obiektami), tworząc z nimi zespół, bądź też występować osobno w postaci tzw. znalezisk luźnych.

Źródła